آبياری بارانی

آبياری بارانی

آبياری بارانی

دوشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۲۴۶ بازدید

آبياری بارانی

آبياری بارانی :

آب با فشار در داخل يک شبکه لوله کشی شده جريان پيدا کرده و سپس از خروجی هايی که روی اين شبکه تعبيه شده و آبپاش ناميده می شوند خارج می شود . ساختمان آب پاشها طوری است که هنگامی که با فشاراز آن خارج می شود بصورت قطرات ريز و درشت درآمده و مشابه باران در سطح مزرعه ريخته می شود . به همين دليل است که سيستم آبياری به روش بارانی ناميده می شود.

اگرچه این روش اساسا برای آبياری مزارع و باغات ابداع گرديد اما از اين روش برای اهداف ديگر هم استفاده می شود که مهمترين آنها عبارتند از :

• پخش کودهای مايع در سطح مزرعه

• برای دفع پساب حاصله از تصفيه خانه های فاضلاب در سطح اراضی

• برای آبپاشی روی گياه به منظور حفاظت آنها در مقابل سرما و يخبندان

• برای تعویق انداختن زمان تشکيل غنچه و گل

• برای مرطوب کردن سطح خاک و جلوگيری از فرسايش بادی

• برای کمک به جوانه زدن بذرها

• برای کنترل محيط وخنک کردن خاک وگياه و هوای اطراف آن

سيستم های آبياری بارانی می توان به انواع :

جابجا شونده (Portable)

نيمه جابجا شونده (Semi-Portable)

نيمه ثابت (Semi-permanent)

ثابت (Permanent)

مجموعه متحرک (Move)

مجموعه ثابت (Solid Set)

مجموعه متحرک دائم (Continues Move)

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image