شیر یکطرفه چیست؟

گروهی از شیرهای یکطرفه به شیر یکطرفه سوپاپی معروف می باشنددر این محصول،جریان سیال با فشار به درون شیر یکطرفه راه یافته و فشار جریان به زیر بندآور وارد آمده و بندآور را بلند خواهد کرد.مکانیزم این محصول باعث باز شدن مسیر عبور جریان می شود.برای بسته شدن شیر یکطرفه ، بندآور بعلت نیروی جریان برگشتی و وزن ناشی از خود بر روی نشیمنگاه نشسته و جریان را مسدود خواهد کرد.نوع دیگری از شیرهای یکطرفه شیر یکرفه دریچه ای است .در شیر یکطرفه دریچه ای بندآور به شکل یک صفحه دیسک مانند ، ساخته شده و با حرکت شبه آونگی که دارد مسیرجریان را باز یا مسدود میکند . درواقع این دیسک درون شیر، به لولایی خارج از نشیمنگاه متصل است که در سهولت حرکت بندآور نقش آفرینی می کند.

گروهی از شیرهای یکطرفه به شیر یکطرفه سوپاپی معروف می باشنددر این محصول،جریان سیال با فشار به درون شیر یکطرفه راه یافته و فشار جریان به زیر بندآور وارد آمده و بندآور را بلند خواهد کرد.مکانیزم این محصول باعث باز شدن مسیر عبور جریان می شود.برای بسته شدن شیر یکطرفه ، بندآور بعلت نیروی جریان برگشتی و وزن ناشی از خود بر روی نشیمنگاه نشسته و جریان را مسدود خواهد کرد.نوع دیگری از شیرهای یکطرفه شیر یکرفه دریچه ای است .در شیر یکطرفه دریچه ای بندآور به شکل یک صفحه دیسک مانند ، ساخته شده و با حرکت شبه آونگی که دارد مسیرجریان را باز یا مسدود میکند . درواقع این دیسک درون شیر، به لولایی خارج از نشیمنگاه متصل است که در سهولت حرکت بندآور نقش آفرینی می کند.

پنج‌شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۱۳۳۵ بازدید

شیر یکطرفه چیست؟

شیر یکطرفه

گروهی از شیرهای یکطرفه به شیر یکطرفه سوپاپی معروف می باشنددر این محصول،جریان سیال با فشار به درون شیر یکطرفه راه یافته و فشار جریان به زیر بندآور وارد آمده و بندآور را بلند خواهد کرد.مکانیزم این محصول باعث باز شدن مسیر عبور جریان می شود.برای بسته شدن شیر یکطرفه ، بندآور بعلت نیروی جریان برگشتی و وزن ناشی از خود بر روی نشیمنگاه نشسته و جریان را مسدود خواهد کرد.نوع دیگری از شیرهای یکطرفه شیر یکرفه دریچه ای است .در شیر یکطرفه دریچه ای بندآور به شکل یک صفحه دیسک مانند ، ساخته شده و با حرکت شبه آونگی که دارد مسیرجریان را باز یا مسدود میکند . درواقع این دیسک درون شیر، به لولایی خارج از نشیمنگاه متصل است که در سهولت حرکت بندآور نقش آفرینی می کند.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image